China

DSpace Repository

China

Show full item record

Title: China
Autor/ Compositor: Varios Artistas
Intérprete/ Colaborador: Phil Stanton; Jian Cui; Urna Chahar-Tugchi; Gongbai Yao; Hong Bai; Ai Jing; Xiao-fen Min; Jun Mian Zheng; Hong Li; Taii Kin; Yoshiko Yamaguchi; Chun Yan Tse; Chio Xia Gong; Tats Lau; Fang Liu; Farhan Sabbagh; Jialiang Lin; Yue Wang; Min Yao; Robert Zollitsch; Ge-xin Chen; Silk Road Music (Musical group); Hang on the Box (Musical group); Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu ge wu tuan; Wu Xing (Musical group)
Código CDU: Mmundo. 79
Forma Musical: Música -- China
Música popular
Música del mundo


Files in this item

Files Length Size Format View Description
1. Yi Wu Suo You (Nothing To My Name).mp3 5:26 4.999Mb mp3 audio .mp3
2. Silaihuar.mp3 5:57 5.469Mb mp3 audio .mp3
3. Jiu Kuang 'The Drinking Song'.mp3 2:09 1.983Mb mp3 audio .mp3
4. Wo Yao Hui Jia (I Want to Go Home).mp3 3:01 2.777Mb mp3 audio .mp3
5. My 1997.mp3 5:06 4.693Mb mp3 audio .mp3
6. Stone Forest Nocturne.mp3 4:55 4.526Mb mp3 audio .mp3
7. Hong Niang Hui Zhang Sheng.mp3 1:58 1.821Mb mp3 audio .mp3
8. Shananxi Air.mp3 3:45 3.451Mb mp3 audio .mp3
9. Yellow Banana.mp3 2:03 1.896Mb mp3 audio .mp3
10. Nocturnal Light.mp3 5:13 4.794Mb mp3 audio .mp3
11. Lan Guei Ji Ji.mp3 2:33 2.359Mb mp3 audio .mp3
12. The Green Brook Running.mp3 4:48 4.420Mb mp3 audio .mp3
13. Tirik Bostan.mp3 1:46 1.643Mb mp3 audio .mp3
14. Bo.mp3 3:56 3.624Mb mp3 audio .mp3
15. Chiang Wei Cu Cu Kai.mp3 3:08 2.891Mb mp3 audio .mp3
16. Autumn Moon.mp3 2:35 2.390Mb mp3 audio .mp3
17. The Night Of Bonfire.mp3 5:08 4.718Mb mp3 audio .mp3
China.pdf 516.1Kb PDF .pdf

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record